KRITIKAN TERHADAP PENGAJIAN ILMU ḤADĪTH: MENGENALI JASA SHEIKH MUḤAMMAD MUSṬAFĀ AL-A‘ẒAMĪ  MENYANGGAH GOLDZIHER DAN SCHACHT

Pengajian ḥadīth adalah amat penting di dalam Islām. Bersesuaian dengan kedudukannya sebagai sumber kedua selepas al-Qur’ān, pengajian ini memang dititikberatkan kepada golongan pelajar. Semua ‘ulamā’ mujtahid bersungguh-sungguh mempelajari ḥadīth daripada sumber yang ṣaḥīḥ dan bersungguh-sungguh juga untuk mendapatkannya daripada sumber yang ṣaḥīḥ.

Menurut Imām al-Shāfi‘ī, kitāb al-Muwaṭṭa’ merupakan kitāb paling ṣaḥīḥ selepas al-Qur’ān, sementara selepas karya Imām al-Bukhārī, al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajr al-‘Asqalānī menyatakan bahawa Ṣaḥīḥ Bukhārī adalah yang paling ṣaḥīḥ selepas al-Qur’ān.

Apabila meneliti disiplin pengajian ḥadīth, kita akan dapati bahawa kerja sarjana ḥadīth adalah begitu teliti. Khasnya dalam lingkaran pengajian Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, sikap teliti yang dilakukan semasa proses pengumpulan dan periwayatan ḥadīth seolah-olah memberikan isyarat tidak mungkin berlakunya sebarang kesilapan apatah lagi pemalsuan di dalam kitāb Ṣaḥīḥ tersebut.

Walaupun dengan sikap berhati-hati tersebut, kitāb Ṣaḥīḥ Bukhārī masih mendapat kritikan daripada sarjana lain, sama ada secara objektif atau secara ‘bias’ kerana ingin memusuhi Islām. Antara kritikan yang diberikan ialah kredibiliti 80 orang perawi ḥadīth dalam rantaian sanad Imām al-Bukhārī.

Di dalam dunia akademia barat, terdapat beberapa orang orientalis yang amat terkenal di dalam mengkritik Ṣaḥīḥ Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim, atau ḥadīth nabi secara umum. Kritikan mereka bukannya dengan peluru kosong, tetapi sarat berisi dengan fakta ilmu musṭalaḥ ḥadīth. Sekiranya difahami akan penulisan mereka di dalam Bahasa Inggeris, bukan semua sarjana Muslim boleh menjawab secara ilmiah tanpa terjejas dengan emosi dan perasaan.

200px-ignac_goldziher
Goldziher, yang pernah menuntut di al-Azhar

Antara sarjana orientalis berkenaan, ialah seorang sarjana Yahudi yang berasal daripada Hungary, bernama Ignaz Goldziher (m1921). Beliau antara yang agak bernasib baik, kerana dengan sebab akal genius yang dimiliki sejak dari kecil, serta kepintaran dalam berdiplomasi, Goldziher telah diterima untuk melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar, berguru dengan beberapa orang mashāyīkh ḥadīth di sana.

Selepas pulang ke Eropah, beliau memulakan kajian untuk mengkritik ḥadīth termasuklah di dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim. Antara buku beliau yang dijadikan sebagai platform kepada orientalis dan musuh Islām terkemudian untuk menimbulkan keraguan terhadap ḥadīth ialah bertajuk Muhammadanische Studies. Antara keraguan yang ditimbulkan ialah:

 1. Ḥadīth adalah produk daripada perkembangan Islām semasa kurun pertama dan kedua hijrah. Autentisi rekod periwayatan di zaman nabi Muḥammad adalah amat diragui. Ianya bukan sahaja corpus yang melibatkan perkataan, tindakan dan pengakuan nabi semasa hayatnya.
 2. Antara hujjah yang digunakan, ialah mengapa Abū Hurairah, yang hanya sempat 3 tahun bersama nabi, lebih banyak meriwayatkan ḥadīth berbanding sahabat-sahabat senior.
 3. Hujjah lain, ialah pengakuan Shihāb al-Dīn al-Zuhrī bahawa beliau diminta oleh ‘Omar bin ‘Abd al-Azīz untuk mengumpul dan menulis aḥādīth.
 4. Beliau turut bermain dengan contoh matan ḥadīth, seperti ḥadīth galakan untuk melawat 3 masjid, iaitu al-Masjid al-Haram di Makkah, al-Masjid al-Nabawiy dan al-Masjid al-Aqṣā. Goldizher mendakwa ianya adalah rekaan Abd al-Malik bin Marwan, pemerintah Khilafah Umayyah yang berpusat di Damshiq, ketika bersengketa dengan ‘Abdullāh bin Zubair di Makkah, supaya umat Islām tidak perlu pergi jauh ke Makkah, tetapi memadai dengan pergi ke al-Aqṣā sahaja yang lebih hampir dengan Damshiq, bagi tujuan politik.
josep
Joseph Schacht

Selepas Goldziher, lahir pula seorang sarjana bernama Joseph Schacht (m.1969). Menulis buku Origins of Muḥammadan Jurisprudence, Shacht, seorang British-German, sebenarnya amat kecewa dengan akademia pasca Goldziher kerana wacana Goldziher khususnya mengenai keabsahan sunnah, dipandang sepi. Antara keraguan yang ditimbulkan oleh Schacht ialah:

 

 1. Ḥadīth adalah pemalsuan besar-besaran yang dilakukan khasnya pada kurun pertama dan kurun kedua selepas kewafatan nabi. Beliau bukan memberikan serangan kosong, tetapi sarat dengan elemen teknikal ilmu musṭalaḥ ḥadīth. Antaranya menyatakan tuduhan isnād sebagai suatu produk ‘projecting back’.
 2. Schacht mendakwa zaman sekitar hayat Mālik bin Anas adalah zaman kemuncak rekaan ḥadīth. Antara hujah beliau, ialah meragui mudanya umur Mālik bin Anas ketika meriwayatkan ḥadīth daripada Nāfi‘, sehingga mampu meriwayat ḥadīth daripadanya.
 3. Beliau turut menggunakan nama Imām al-Shāfi‘ī kononnya al-Shāfi‘ī sendiri mempertikai beberapa riwayat daripada gurunya Mālik bin Anas, sedangkan dalam masa yang sama, sarjana Muslim amat menghormati silsilah emas ḥadīth-ḥadīth yang diriwayatkan oleh Imām Aḥmad bin Ḥanbal – Imām al-Shāfi‘ī – Imām Mālik bin Anas – Nāfi‘ – ‘Abdullāh bin ‘Omar.

Keraguan di atas hanyalah penerangan ringkas, antara keraguan yang Goldziher dan Shacht timbulkan untuk meragui ḥadīth. Saya amat menggalakkan, bagi mendapatkan gambaran yang lebih penuh terhadap tahap kesarjanaan mereka berdua, agar dibaca karya-karya tulisan mereka. Sekiranya tidak mahir ilmu musṭalaḥ ḥadīth, atau sekadar belajar tetapi tidak mampu untuk membuat kajian yang analitikal, adalah amat sukar untuk menjawab semua pertuduhan Goldziher dan Schacht.

Ramai orang, terutama majoriti sarjana Muslim, dalam usaha mereka mempertahankan sunnah, hanya bersikap tidak mahu ambil tahu dengan kritikan Goldziher dan Schacth terhadap ḥadīth nabi. Sedangkan, saya berpendapat, setelah didedahkan dengan kritikan-kritikan mereka, minat dan kefahaman saya terhadap ilmu musṭalaḥ ḥadīth semakin meningkat.

muhammad-mustafa-al-azami
Sheikh Al-A’zami

Sesungguhnya, dunia Islām amat terhutang budi dengan jasa sarjana-sarjana ḥadīth seperti Sheikh Muḥammad Musṭafā al-A‘ẓamī, yang mampu menjawab semua kritikan Goldziher dan Schact dengan begitu baik, dan dapat diterima oleh orientalis yang objektif. Sheikh al-A‘ẓamī berasal dari India, lahir pada awal 1930-an. Pengajian tinggi terawalnya diperolehi daripada Darul ‘Ulūm Deoband (1952), Master daripada Universiti al-Azhar (1955) dan PhD daripada University of Cambridge (1966). Kesarjanaan beliau amat terbukti kerana sering dijemput dan dilantik menjadi professor tetap atau pelawat di banyak universiti, baik di dunia barat atau pun di negara Arab. Antara karya beliau ialah:

 

 • Studies in Early Hadith Literature, thesis PhD di University of Cambridge
 • Hadith Methodology and Literature, a general introduction to the subject
 • The History of the Qur’anic Text from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments
 • On Schacht’s Origins of Muhammadan Jurisprudence
 • Dirāsah fī al-Ḥadīth al-Nabawiy
 • Kuttāb al-Nabi
 • Manhāj an-Naqd ‘ind al-Muḥaddithīn
 • al-Muḥaddithūn min al-Yamāmah

Walaupun nama beliau tidaklah sepopular sheikh-sheikh al-Azhar yang lain, tetapi ketahuilah bahawa jasa Sheikh al-A‘ẓamī amat besar di dalam memelihara keabsahan ḥadīth. Thesis beliau yang bertajuk Studies in Early Ḥadīth Literature, berjaya menerangkan kekeliruan yang ditimbulkan oleh Goldziher dan Schacht mengenai sunnah.

Ramai sarjana Makkah menggelar beliau sebagai penyelamat sunnah. Sementara ada seorang sarjana Indonesia menyamakan taraf dan sumbangan beliau dengan Imām al-Shāfi‘ī.

Bagi saya, sarjana yang baik, ialah sarjana yang mengetahui prioriti masalah umat Islam. Bukan semata-mata sarjana yang pandai berfalsafah dan bermain retorik di dalam dunia pemikiran tahap tinggi sahaja, tetapi tidak jejak di bumi. Sarjana yang baik, ialah sarjana semisal Sheikh al-A‘ẓamī, yang tidak menjadikan ilmu ini inklusif milik kumpulan tertentu sahaja. Tetapi beliau bercampur dengan semua golongan masyarakat, bahkan beliau bersama-sama berjemaah dengan umat Islam yang lain. Inilah antara kekurangan beberapa orang sarjana Muslim yang diangkat pada zaman sekarang ini, tetapi dunianya hanya bergelar di perpustakaan, bahkan tidak bercampur, dan tidak membenarkan ceramahnya disiarkan di mana-mana.

Hasil jasa Sheikh al-A‘ẓamī yang fasih bertutur di dalam Bahasa Arab dan Inggeris, kritikan Goldziher dan Schact dilihat tidak lagi mempunyai tempat di dalam akademia orientalis. Akan tetapi, hasil kritikan Goldziher dan Schacht, secara tidak langsung, telah melahirkan golongan anti-ḥadīth di kebanyakan negara umat Islām.

Saya amat mencadangkan agar pelajar-pelajar pengajian Islām dan asatizah untuk membaca semua karya yang ditulis oleh Goldziher dan Schacht, serta jawapan yang diberikan oleh Sheikh al-A‘ẓamī, agar kita tidak begitu berada di dalam zon yang selesa apabila mempertahankan sunnah nabawiyyah.

Antara contoh karya buku yang boleh diperolehi di laman web, ialah buku The History of Qur’ānic Text: From Revelation to Compilation [klik].

Bagi warga Kuantan yang ingin mencabar minda bagi memahami semua serangan teknikal yang bersifat akademik ke atas sunnah nabi, saya cadangkan baca buku kompilasi kertas kerja akademik mengenai hadith yang dikumpulkan oleh Mustafa Shah. Buku 4 jilid ini boleh diperolehi di IIUM Library.

Doakanlah agar lebih ramai sarjana Muslim yang tidak populis, tetapi amat berjasa seperti Sheikh al-A‘ẓamī ini, dilahirkan dalam dunia Islam.

Advertisements

MENGENALI TAFSIR ‘RARE’: TAFSIR SHEIKH TANTAWI JAUHARI

Kali ini, saya ingin berkongsi antara koleksi tafsir yang agak ‘rare’ bertajuk: Al-Jawāhīr Fī Tafsīr Al-Qur’ān Al-Karīm Al-Mushtamil ‘alā ‘Ajā’ib Badā’i’ Al-Mukawwināt Wa Gharā’ib Al-Āyāt Al-Bāhirāt. Diterbitkan di Beirut oleh Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabiy, cetakan terkini ialah pada tahun 1991. Kitab tafsir ini saya kategorikan sebagai ‘rare’, kerana ianya tidak popular dalam kalangan pembaca. Bahkan ramai yang tersalah anggap menyatakan ianya karya Sheikh Sayyid Tantawi (bekas Sheikhul Azhar). Kitab ini juga ‘rare’ kerana ketika sarjana sezamannya sibuk dengan ilmu tradisional, beliau membawa tafsir kepada satu ‘level’ berikutnya, iaitu tafsir i’jaz al-‘ilmiy.

upload_2

Siapakah pengarang kitab tafsir ini? Beliau ialah al-Marhum al-Sheikh Ṭantāwī Jauharī. Beliau dilahirkan berhampiran Zaqaziq, Mesir pada tahun 1870M dan meninggal pada 1940M. Berasal daripada keluarga petani, Sheikh Ṭantāwī adalah merupakan seorang pelajar yang amat cemerlang di dalam pengajian agama di peringkat sekolah al-Azhar dan juga sekolah Inggeris awam, sebelum menyambung pengajian ke Universiti Al-Azhar. Pun demikian, memandangkan beliau diuji dengan pelbagai penyakit, beliau terpaksa menghentikan pengajiannya. Apabila pulang ke kampung halamannya, didapati yang bapanya turut sakit. Di situlah, Sheikh Ṭantāwī mempelajari perubatan tradisional dengan penjelasan sainfitik, lantas berjaya merawat dirinya dan juga bapanya, sehingga timbul kesedaran betapa pentingnya mempelajari sains sebagai salah satu cara mengenal Tuhan. Beliau juga sering memerhatikan fenomena alam sekitar. Selepas kembali sihat, beliau menyambung kembali pengajiannya di al-Azhar.

Antara gurunya yang terkenal ialah Sheikh Ali al-Bulaqi, yang mahir berpidato, bahkan sering bermuzakarah ilmiah dengan Sheikh Tantawi. Ilmu astronomi yang dikuasai oleh Sheikh Tantawi dipelajari daripada Sheikh Ali al-Bulaqi. Beliau turut belajar di Darul ‘Ulum Universiti Kaherah lalu meluaskan ilmu pengetahuannya kepada ilmu sains, teknologi dan matematik yang lebih mencabar.

Selepas tamat pengajian, Sheikh Ṭantāwī pernah bekerja sebagai guru di sekolah di Damanhur dan juga di Giza. Ṭantāwī, yang juga amat fasih berbahasa Inggeris, akhirnya dijemput untuk menjadi pensyarah di Darul Ulum, sehingga akhirnya pada tahun 1911, Ahmad Pasha meminta Ṭantāwī untuk mengajar ilmu tafsir dan hadith di Darul Ulum secara khusus.

img_6731
Antara cetakan terkini. Cetakan Halabi, versi e-book boleh dimuat turun di internet. Bagi warga Kuantan, boleh dapati kitab ini di IIUM Library. Ya, pastinya, pemberian ISTAC yang telah ditutup. 

Semasa Perang Dunia Pertama, beliau terpaksa dihentikan daripada perkhidmatan kerana keperluan untuk mencari tentera negara. Walaupun terlibat dalam peperangan, tetapi Ṭantāwī masih kekal dalam lingkaran ilmu. Beliau turut belajar daripada tokoh reformis seperti Sheikh Muhammad Abduh.

Magnum Opus Sheikh Ṭantāwī ialah kitab tafsirnya yang lebih dikenali dengan Al-Jawāhīr Fī Tafsīr Al-Qur’ān Al-Karīm. Menurut Muhammad Husain al-Dhahabi di dalam kitabnya al-Tafsir wa al-Mufassirun, kitab tafsir beliau dikarang semasa mengajar di Madrasah Darul Ulum.

Beliau amat berbangga dengan karyanya sendiri. Pelbagai kritikan diberikan kepada sarjana fiqh, kerana saban tahun hanya menulis dan membincangkan wacana fiqh berjela-jela, dan memperbodoh umat dengan perkara furu’, sedangkan di dalam al-Quran ayat yang membicarakan persoalan hukum yang tidak sarih adalah kurang daripada 150 ayat, sementara ayat yang membincangkan persoalan alam kauniyyah adalah melebihi 750 ayat.

Kritikan turut dilemparkan kepada sarjana teologi atau ahli kalam. Mereka dikritik kerana kerap berdebat dengan ilmu ketuhanan dengan menjadikan al-Quran sebagai sandaran, sedangkan wacana mereka tidak berjaya langsung mengeluarkan rakyat daripada kebodohan.

Tujuan utama Sheikh Ṭantāwī menulis kitab tafsirnya, ialah supaya umat Islam sedar kepentingan menuntut pelbagai jenis ilmu pengetahuan seluas-luasnya, termasukla ilmu fizik, pertanian, ilmu ukur, ilmu moden dan lain-lain. Kata Ṭantāwī:

“Saya diciptakan untuk menyaksikan dan mengagumi serta merindui akan keindahan-keindahan alam dan yang ada di langit, kesempurnaan dan kebaikan yang ada di muka  bumi, kemudian barulah setelah itu saya memikirkan umat Islam dan pendidikan keagamaannya, pengembangannya serta penolakan para ulama terhadap makna keajaiban alam sehingga saya mula menyusun beberapa kitab”.

Kelebihan kitab tafsir Sheikh Ṭantāwī ialah kerana beliau mempersembahkan penulisan dengan begitu sistematik dan analitikal. Tafsirnya juga langsung tidak menyentuh sebarang riwayat Israiliyyat. Terdapat banyak ilustrasi dan gambaran seperti rajah tumbuhan, binatang, alam sekitar, planet, dan lain-lain agar pembaca tafsir memahami bahawa objek sekitar mereka adalah tanda kebesaran Allah.

Akan tetapi, al-Dhahabi mengkritik antara kelemahan tafsir Ṭantāwī ialah di dalamnya, terdapat segala perkara, kecuali tafsir sendiri (fihi kulli shai’ illa al-tafsir), kritikan yang sama dilontarkan ke atas tafsir Mafatih al-Ghaib karya al-Razi.

Beliau hidup di saat menyaksikan umat Islam lemah, terjajah, dan berpecah selepas jatuhnya khilafah. Hidup sezaman dengan Hasan al-Banna, beliau amat mengkagumi tokoh reformis ummah tersebut, dengan menyatakan bahawa Hasan al-Banna sebenarnya lebih hebat daripada al-Afghani dan Muhammad Abduh.

Mudah-mudahan tafsir beliau ini kembali dibaca dan diwacana oleh pelajar-pelajar dan sarjana Muslim pada zaman moden ini.

PERCAYA DENGAN SAINS YANG SELARI DENGAN ISLAM, BERMAKSUD BERIMAN DENGAN NASA?

Memandangkan saya terkejut juga apabila diberitahu yang ‘pejuang-pejuang bumi ini bukan sfera’ selalu menyatakan kepada sesiapa yang tidak bersetuju dengan pandangan mereka, sebenarnya mereka itu tidak beriman dengan Al-Quran dan al-Hadith. Sebaliknya beriman dengan NASA.

Memandangkan banyak cubaan pejuang-pejuang itu menempelkan pandangan mereka dengan kitab tafsir, saya masih mencari-cari ulamak tafsir mana yang secara jelas menyatakan bumi ini rata, bukan sfera.

Di sini, saya sekadar mengumpulkan beberapa tafsir ulama’ mengenai ayat 39:5. Yang pasti, ulamak tafsir moden seperti Sheikh Sha’rawi, Sheikh Ibnu Ashur dan Sheikh Al-Tantawi menyatakan ayat tersebut merupakan bukti bahawa bumi ini bulat dan sfera, dengan sokongan riwayat tafsir daripada kitab tafsir muktabar. Allahua’lam.

Tafsir Al-Tabari

يقول تعالـى ذكره واصفـاً نفسه بصفتها: { خَـلَقَ السَّمَوَاتِ والأرْضَ بـالـحَقّ يَكُوِّرُ اللَّـيْـلَ علـى النهارِ وَيُكَوّرُ النَّهارَ علـى اللَّـيْـلِ } يقول: يغشِّي هذا علـى هذا، وهذا علـى هذا، كما قال { يُولِـجُ اللَّـيْـلَ فِـي النَّهارِ وَيُولِـجُ النَّهارَ فِـي اللَّـيْـلِ } وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

حدثنـي علـيّ، قال: ثنا أبو صالـح، قال: ثنـي معاوية، عن علـيّ، عن ابن عبـاس، قوله: { يُكَوّرُ اللَّـيْـلَ عَلـى النَّهارِ وَيُكَوّرُ النَّهارَ عَلـى اللَّـيْـلِ } يقول: يحمل اللـيـل علـى النهار.

حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثنـي الـحارث، قال: ثنا الـحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعاً عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد قوله: { يُكَوّرُ اللَّـيْـلَ علـى النَّهارِ } قال: يدهوره.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: { يُكَوّرُ اللَّـيْـلَ علـى النَّهارِ وَيُكَوّرُ النَّهارَ علـى اللَّـيْـلِ } قال: يَغْشَي هذا هذا، ويَغْشَي هذا هذا.

حدثنا مـحمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسبـاط، عن السديّ، قوله: { يُكَوّرُ اللَّـيْـلَ علـى النَّهارِ ويُكَوّرُ النَّهارَ علـى اللَّـيْـلِ } قال: يجيء بـالنهار ويذهب بـاللـيـل، ويجيء بـاللـيـل، ويذهب بـالنهار.

حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد فـي قوله: { يُكَوّرُ اللَّـيْـلَ علـى النَّهارِ ويُكَوّرُ النَّهارَ علـى اللَّـيْـلِ } حين يذهب بـاللـيـل ويكوّر النهار علـيه، ويذهب بـالنهار ويكوّر اللـيـل علـيه.

Tafir Ibn Kathir

يخبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرض وما بين ذلك من الأشياء، وبأنه مالك الملك، المتصرف فيه، يقلب ليله ونهاره { يُكَوِّرُ ٱلَّيْـلَ عَلَى ٱلنَّهَـارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّـهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ } أي: سخرهما يجريان متعاقبين لا يفتران، كل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً؛ كقوله تبارك وتعالى:
يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا }
[الأعراف: 54] هذا معنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والسدي وغيرهم. وقوله عز وجل: { وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى لأَجَلٍ مُّسَمًّـى } أي: إلى مدة معلومة عند الله تعالى، ثم ينقضي يوم القيامة { أَلا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ } أي: مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه، ثم تاب أو أناب إليه.

Tafsir al-Razi

ٱلْحَمْدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلأَرْضَ }
[الأنعام: 1] والثاني: اختلاف أحوال الليل والنهار وهو المراد ههنا من قوله: { يُكَوّرُ ٱلَّيْـلَ عَلَى ٱلنَّهَـارِ وَيُكَوّرُ ٱلنَّـهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ } وذلك لأن النور والظلمة عسكران مهيبان عظيمان، وفي كل يوم يغلب هذا ذاك تارة، وذلك هذا أخرى. وذلك يدل على أن كل واحد منهما مغلوب مقهور، ولا بد من غالب قاهر لهما يكونان تحت تدبيره وقهره وهو الله سبحانه وتعالى، والمراد من هذا التكوير أنه يزيد في كل واحد منهما بقدر ما ينقص عن الآخر، والمراد من تكوير الليل والنهار ما ورد في الحديث: ” نعوذ الله من الحور بعد الكور ” أي: من الإدبار بعد الإقبال، واعلم أنه سبحانه وتعالى عبر عن هذا المعنى بقوله: { يُكَوّرُ ٱلَّيْـلَ عَلَى ٱلنَّهَـارِ } وبقوله:
يغشى الليل النهار }
[الأعراف: 54] وبقوله:
يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ }
[فاطر: 13] وبقوله:
وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ }
[الفرقان: 62] والثالث: اعتبار أحوال الكواكب لا سيما الشمس والقمر، فإن الشمس سلطان النهار والقمر سلطان الليل، وأكثر مصالح هذا العالم مربوطة بهما وقوله: { كل يجري لأجل مسمى } الأجل المسمى يوم القيامة، لا يزالان يجريان إلى هذا اليوم فإذا كان يوم القيامة ذهبا، ونظيره قوله تعالى:
وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ }
[القيامة: 9] والمراد من هذا التسخير أن هذه الأفلاك تدور كدوران المنجنون على حد واحد إلى يوم القيامة وعنده تطوي السماء كطي السجل للكتب.

Tafsir Mutwalli Sha’rawi

قوله سبحانه: { خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْحَقِّ } [الزمر: 5] أي: لم يخلقهما عبثاً إنما خلقهما بالحق، والحق كما قلنا: هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، كما قال سبحانه في آية أخرى:
وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَـٰعِبِينَ }
[الدخان: 38].

بل خلقهما الله بالحق وبالحكمة وبحساب دقيق وهندسة بديعة لتؤدي مهمتها التي أرادها الخالق سبحانه، بدليل أنها لا تزال منذ خلقها الله تؤدي مهمتها دون عَطَب فيها، أو خلاف بين أجزائها.

وقوله تعالى: { يُكَوِّرُ ٱللَّيْـلَ عَلَى ٱلنَّهَـارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّـهَارَ عَلَى ٱللَّيْلِ } [الزمر: 5] تقول: كوَّرْتُ العمامة يعني لَففتها على رأسي، فصارت مثل الكرة مكورة، وفي لَفِّ العمامة تغطي اللفَّةُ اللفَّةَ التي تحتها. كذلك الليل والنهار، جزء من الليل يغطي جزءاً من النهار فيزيد الليل، أو جزء من النهار يغطي جزءاً من الليل فيزيد النهار.

هذا هو واقع الليل والنهار، فهل الليل والنهار يقتسمان الأربعة والعشرين ساعةً بالتساوي، كل منهما اثنتا عشرة ساعة؟

لا، بل يزيد الليل فينقص من النهار في فصل الشتاء، ويزيد النهار فينقص من الليل في فصل الصيف.

هذا يدل على أن الكون ليس محكوماً بقوانين ميكانيكية جامدة كما يدَّعُون، بل محكوم بقدرة الخالق سبحانه وحكمته.

ولو تأملتَ طول الليل في الشتاء وقِصَره في الصيف لَوجدتَ أن أمور الكون لا تسير هكذا حسبما اتفق، إنما لكل حركة فيها حكمة، فحين يقصر النهار في الشتاء يحتاج العامل لأنْ يُجهد نفسه لينهي مهمته في هذا الوقت القصير، فيتعب نفسه ويُجهدها.

ومن الحكمة أن نعطيه فترة أطول يستريح فيها من تعب النهار، ولا بدّ أنْ تتناسب فترة الراحة مع فترة الجهد المبذول.

أما في فصل الصيف فيطول النهار ويوزع العمل على هذا الوقت الطويل، فيؤدي الإنسان مهمته بأقلّ مجهود، بالإضافة إلى راحته في وقت القيلولة، فلا يحتاج إلى ليل طويل للراحة، لذلك يأتي ليلُ الصيف قصيراً. إذن: فالخالق سبحانه يُكوِّر الليل على النهار، ويُكوِّر النهارَ على الليل لحكمة في حركة الحياة.

وفي موضع آخر عبَّر القرآن عن هذا المعنى بقوله تعالى:
يُولِجُ ٱلْلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْلَّيْلِ }
[فاطر: 13] يعني: يُدخِل كلاً منهما في الآخر؛ لذلك لا يتساوى الليلُ والنهار إلا في فترة قصيرة من العام تقتضيها الحركةُ بينهما.

ونفهم أيضاً من قوله تعالى (يُكوِّر) أن الأرض كروية، لأن الليل والنهارَ ظاهرةٌ تحدث على سطح الأرض، وقد أثبتَ العلم هذه الحقيقةَ بالصور التي التقطوها للأرض من الفضاء، وصدق الله:
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي ٱلآفَاقِ وَفِيۤ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ }
[فصلت: 53].

Tafsir Al-Tantawi

فقوله – تعالى -: { خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْحَقِّ } تفصيل لبعض أفعاله الدالة على وحدانيته – سبحانه – وقدرته.

أى: الله وحده هو الذى أوجد هذه السموات وتلك الأرض، إيجادا ملتبساً بالحق والحكمة والمصلحة التى تعود عليكم – أيها الناس – بالخير والمنفعة ومن كان شأنه كذلك، استحال أن يكون له شريك أو ولد.

ثم ساق – سبحانه – دليلا ثانيا على وحدانيته فقال: { يُكَوِّرُ ٱللَّيْـلَ عَلَى ٱلنَّهَـارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّـهَارَ عَلَى ٱللَّيْلِ }.

والتكوير فى اللغة: طرح الشئ بعضه على بعض. يقال: كور فلان المتاع، إذا ألقى بعضه على بعض، ومنه كور العمامة. أى: انضمام بعض أجزائها على بعض.

والمقصود أن الليل والنهار كلاهما يكُر على الآخر فيذهبه ويحل محله، بطريقة متناسقة محكمة لا اختلال معها ولا اضطراب.

قال صاحب الكشاف: ” والتكوير: اللف واللى. يقال: كارَ العمامة على رأسه وكوَّرها.

وفيه أوجه، منها: أن الليل والنهار خلفة يذهب هذا ويأتى مكانه هذا، وإذا غشى مكانه، فكأنما ألبسه ولف عليه، كما يلف اللباس على اللابس.

ومنها: أن كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه، فشبه فى تغييبه إياه بشئ ظاهر لف عليه ما غيبه عن مطامح الأبصار.

ومنها: أن هذا يكر على هذا كرورا متتابعا، فشبه ذلك بتتابع أكوار العمامة بعضها على إثر بعض “.

قال بعض العلماء ما ملخصه: ” والتعبير بقوله ” يكور.. ” تعبير عجيب، يقسر الناظر فيه قسرا على الالتفات إلى ما كشف حديثا عن كروية الأرض فهو يصور حقيقة مادة ملحوظة على وجه الأرض، فالأرض الكروية تدور حول نفسها فى مواجهة الشمس، فالجزء الذى يواجه الشمس من سطحها المكور يغمره الضوء ويكون نهارا. ولكن هذا الجزء لا يثبت لأن الأرض تدور. وكلما تحركت بدأ الليل يغمر السطح الذى كان عليه النهار. وهذا السطح مكور، فالنهار كان عليه مكورا، والليل يتبعه مكورا كذلك، وبعد فترة يبدأ النهار من الناحية الأخرى يتكور على الليل، وهكذا فى حركة دائبة ” يكور – سبحانه – الليل على النهار ويكور النهار على الليل “.

واللفظ يرسم الشكل، ويحدد الوضع، ويعين نوع طبيعة الأرض وحركتها، وكروية الأرض ودورانها، يفسران هذا التعبير تفسيرا أدق من أى تفسير آخر لا يستصحب هذه النظرية.

Tafsir Ibnu Ashur

والتكوير حقيقته: اللف والليُّ، يقال: كَوَّر العمامةَ على رأسه إذا لواها ولفَّها، ومثّلت به هنا هيئة غشيان الليل على النهار في جزء من سطح الأرض وعكسُ ذلك على التعاقب بهيئة كَوْر العمامة، إذ تغشى الليَّةُ الليَّةَ التي قبلها. وهو تمثيل بديع قابل للتجزئة بأن تشبه الأرض بالرأس، ويشبه تعاور الليل والنهار عليها بلف طيات العمامة، ومما يزيده إبداعاً إيثار مادة التكوير الذي هو معجزة علمية من معجزات القرآن المشار إليها في المقدمة الرابعة والموضحة في المقدمة العاشرة، فإن مادة التكوير جَائية من اسم الكُرة، وهي الجسم المستدير من جميع جهاته على التساوي، والأرض كروية الشكل في الواقع وذلك كان يجهله العرب وجمهور البشر يومئذٍ فأومأ القرآن إليه بوصف العَرضين اللذين يعتريان الأرض على التعاقب وهما النور والظلمة، أو الليل والنهار، إذ جعل تعاورهما تكويراً لأن عَرَض الكرة يكون كروياً تبعاً لذاتها، فلما كان سياق هذه الآية للاستدلال على الإِلٰهية الحقِّ بإنشاء السماوات والأرض اختير للاستدلال على ما يَتبع ذلك الإِنشاء من خلق العَرضين العظيمين للأرض مادةُ التكوير دون غيرها من نحو الغشيان الذي عبر به في قوله تعالى:
يغشي الليل النهار }

Tafsir al-Qattan

{ يُكَوِّرُ ٱللَّيْـلَ عَلَى ٱلنَّهَـارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّـهَارَ عَلَى ٱللَّيْلِ }

وهذا تعبير عجيب ينطق بالحقّ والواقع، فإن تعاقُبَ الليل والنهار لا يحصلان الا لكروية الأرض ودورانها حول نفسها، فالتكوير معناه لفُّ الشيء على الشيء على سبيل التتابع، وهذا لم يُعلم الا منذ سنين معدودة. وهذا اكبر دليل على ان القرآن ليس من صنع البشر بل { تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ }.

Memandangkan banyak lagi kerja yang perlu diutamakan, maka silalah baca, terjemah dan fahami sendiri akan tafsiran sebahagian ulama’ mengenai ayat di atas, mengukuhkan lagi bahawa bumi ini bulat, sfera dan rata. Allahua’lam.

BUMI INI BULAT DAN RATA, BUKANNYA RATA TETAPI TIDAK BULAT

 

bluemarblewestAda beberapa orang rakan-rakan peminat dan penyelidik ilmu falak bertanya soalan
kepada saya mengenai dakwaan yang planet bumi ini sebenarnya bukan sfera, tetapi sebaliknya adalah rata.

Perbahasan ini bukanlah satu perkara yang baru. Bahkan di dalam wacana agama lain, khasnya Kristian, ramai sarjana dan pengikut mereka turut membangkitkan dakwaan yang sama.

Di dalam komuniti Kristian, antara yang mencadangkan teori bumi ini rata ialah Lactantius (245-325 CE). Beliau dikenali sebagai seorang ahli retorik profesional yang menganut ajaran Kristian pada pertengahan umur beliau. Beliau menolak falsafah Greek yang mempromosi bahawa bumi ini bulat. Dakwaan beliau ini ditolak oleh banyak gereja pada zamannya, dituduh ‘heresy’ (murtad), sehinggalah idea beliau dibangkitkan semula bahkan diterima semasa zaman Renaissance. Antara tokoh Kristian lain yang menyokong idea beliau ialah Cosmas Indicopleustes, Washington Irving dan ramai lagi. Sebahagian saintis di Eropah yang menyatakan bumi ini sfera, akan didakwa oleh pihak gereja.

Pada zaman sekarang, sama seperti paten pengembangan agama samawi yang akhirnya beransur-ansur diseleweng, teori bumi itu rata turut dibangkitkan di dalam masyarakat Muslim.

Pihak yang mendakwa bumi ini bukan bulat menyandarkan hujjah mereka kepada al-Quran, antara lain kepada istilah madadnā (Kami hamparkan, 15:19), mihadā (hamparan, 78:6), firāshā (hamparan, 2:22), bisāā (hamparan, 71:19) dan suṭihat (dihamparkan, 88:20).

Saya perlu membuat pengakuan, yang saya tidak membaca habis wacana mereka. Mengapa? Kerana ulamak tafsir serta ahli sains telah bersepakat menyatakan bahawa bumi ini bulat atau sfrea (كروي/ بيضاوي) dan bukannya rata (بساطي), dan saya tidak tidak mempunyai masa terluang untuk membaca wacana seumpama itu.

Menurut Ibn ‘Ashur, kalimah-kalimah al-Quran yang digunakan untuk mendakwa bumi itu rata, digunakan pada konteks yang salah. Umpamanya, beliau menjelaskan tafsir ayat 71:19:

والبساط: ما يفرش للنوم عليه والجلوس من ثوب أو زربية فالإِخبار عن الأرض ببساط تشبيه بليغ، أي كالبساط، ووجه الشبه تناسب سطح الأرض في تعادل أجزائه بحيث لا يوجع أرجل الماشين ولا يُقِضُّ جنوب المضطجعين، وليس المراد أن الله جعل حجم الأرض كالبساط لأن حجم الأرض كُرَوي، وقد نبه على ذلك بالعلةِ الباعثة في قوله: { لكم } ، والعلةِ الغائبة في قوله: { لتسلكوا منها سبلاً } وحصل من مجموع العلتين الإِشارة إلى جميع النعم التي تحصل للناس من تسوية سطح الأرض مثل الحرث والزرع، وإلى نعمة خاصة وهي السير في الأرض، وخصت بالذكر لأنها أهم لاشتراك كل الناس في الاستفادة منها.

Maksud petikan pilihan bergaris dalam tafsir beliau: Kalimah bisāā dalam ayat 71:19 tidak membawa maksud yang Allah menjadikan bumi ini rata. Ini kerana bumi itu memang bulat (al-Tarīr wa al-Tanwīr).

Shaikul Islam Ibnu Taimiyah juga membawa kata-kata Abu al-Husain bin al-Munadi:

لا خلاف بين العلماء أن السماء على مثال الكرة

Maksud: Tiada khilaf antara sarjana yang langit itu seperti sfera (Majmū‘ al-Fatāwā, 25/195).

Antara dalil di dalam al-Quran yang menjadi hujjah bahawa bumi ini bulat ialah:

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

Ia menciptakan langit dan bumi dengan ada faedah dan gunanya yang sebenar; Ia pula menjadikan malam melingkari siang (dengan gelapnya), dan menjadikan siang melingkari malam (dengan cahayanya); dan Ia menjadikan matahari dan bulan beredar menurut perintahnya, – tiap-tiap satu dari keduanya, beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Ingatlah! Dia lah Yang Maha Kuasa, lagi Yang sentiasa Mengampuni (al-Zumar, 39:5).

 Berkata Ibn ‘Ashur dalam mentafsirkan ayat ini, khususnya pada kalimat yukawwiru (al-takwīr – berlingkar, berpusing) berkata:

والتكوير حقيقته: اللف والليُّ، يقال: كَوَّر العمامةَ على رأسه إذا لواها ولفَّها، ومثّلت به هنا هيئة غشيان الليل على النهار في جزء من سطح الأرض وعكسُ ذلك على التعاقب بهيئة كَوْر العمامة، إذ تغشى الليَّةُ الليَّةَ التي قبلها. وهو تمثيل بديع قابل للتجزئة بأن تشبه الأرض بالرأس، ويشبه تعاور الليل والنهار عليها بلف طيات العمامة، ومما يزيده إبداعاً إيثار مادة التكوير الذي هو معجزة علمية من معجزات القرآن المشار إليها في المقدمة الرابعة والموضحة في المقدمة العاشرة، فإن مادة التكوير جَائية من اسم الكُرة، وهي الجسم المستدير من جميع جهاته على التساوي، والأرض كروية الشكل في الواقع وذلك كان يجهله العرب وجمهور البشر يومئذٍ فأومأ القرآن إليه بوصف العَرضين اللذين يعتريان الأرض على التعاقب وهما النور والظلمة، أو الليل والنهار، إذ جعل تعاورهما تكويراً لأن عَرَض الكرة يكون كروياً تبعاً لذاتها، فلما كان سياق هذه الآية للاستدلال على الإِلٰهية الحقِّ بإنشاء السماوات والأرض اختير للاستدلال على ما يَتبع ذلك الإِنشاء من خلق العَرضين العظيمين للأرض مادةُ التكوير دون غيرها من نحو الغشيان.

Maksud petikan tafsir bergaris: Dan bumi itu berbentuk sfera pada realitinya ((al-Tarīr wa al-Tanwīr).

Ayat ini sahaja sudah cukup membuktikan bahawa bentuk bumi ini ialah bulat. Allah menyatakan yang siang dan malam itu saling berlingkar/berpusing antara satu sama lain, iaitu pada satu masa, sebahagian bumi siang, sementara sebahagian lagi gelap. Fenomena ini mustahil berlaku sekiranya bumi ini rata.

Selain itu, kemajuan di dalam ilmu sains dan teknologi juga sudah cukup membuktikan bahawa bumi ini berbentuk sfera.

Tidak juga dinafikan, bahawa maksud rata di dalam beberapa kalimah al-Quran itu sebenarnya membuktikan realiti sebenar sebahagian kecil bumi ini pada pandangan manusia, yang kelihatan rata. Maksud rata itu ialah dipermudahkan urusan untuk manusia di bumi Allah yang terbentang luas ini, tetapi untuk manusia tidak terasa bentuk sfera bumi.

Namun sekiranya dilihat dari jauh, atau ditinjau planet bumi ini dari luar atmosfera bumi, maka memang terbukti dengan jelas bahawa bumi ciptaan Allah ini amat luas sekali, dan bentuknya adalah sfera.

Justeru, perbesarkanlah Allah, yang telah mencipta bumi ini sebaik-baik planet untuk dihuni oleh manusia. Dengan bentuk sfera, maka wujudnya fenomena siang dan malam, adanya musim yang pelbagai, adanya masa terbit dan tenggelam jasad samawi dan bumi ini penuh dengan warna-warni. Benarlah, Allah itu Maha BESAR. Jangan perkecilkan ciptaan Allah ini dengan dakwaan berdasarkan pandangan mata kita yang singkat.

Realiti sebenar, bumi ini ialah bulat. Tetapi pada pandangan singkat manusia di bumi, ianya kelihatan rata. ALLAHU AKBAR.

devSurfaces
Gambar hiasan sahaja….

Persiapan Rohani Muslim Sempena Gerhana Matahari 2016

Peminat falak dan astronomi di seluruh dunia sedang teruja menanti ketibaan gerhana matahari penuh yang akan berlaku pada 9 Mac 2016. Antara kawasan yang bakal menyaksikan fenomena gerhana matahari penuh ialah di Palembang, Palangka Raya, Balikpapan, Palu, Ternate dan Sofifi, Indonesia. Malaysia hanya dapat menyaksikan gerhana matahari separuh (partial). Sila rujuk website ini dan ini untuk maklumat lanjut.

Kebanyakan hotel di lokasi di atas telah hampir penuh ditempah. Berdasarkan maklumat rasmi, banyak tempahan dibuat dari negara Jepun, Malaysia dan negara barat. Bahkan di satu Pulau di Ternate, keseluruhan resort di pulau berkenaan telah ditempah oleh sekumpulan warga Jepun sejak dari pertengahan tahun 2015 lagi.

Memandangkan masa yang semakin menghampiri, banyak pihak sudah mula melakukan persiapan terutamanya daripada aspek teknikal pengimejan, pemilikan lokasi dan seumpamanya, perlu juga kita saling ingat memperingati akan tanggungjawab dan persiapan rohani seorang Muslim apabila tibanya gerhana matahari.

1. Gerhana di Zaman Nabi

Di dalam sejarah hidup nabi Muḥammad SAW, berlaku sekurang-kurangnya enam kali peristiwa gerhana matahari, sama ada yang penuh atau separa penuh (cincin). Pun demikian, yang paling banyak dipetik di dalam ḥadīth ialah peristiwa gerhana cincin, yang berlaku pada hari pemergian putera kesayangan baginda ke rahmatullah, iaitu Ibrāhīm bin Muḥammad anak Maryam al-Qibtiyyah. Peristiwa ini berlaku pada 27 Januari 632 M, di Madīnah al-Munawwarah.

صحيح البخاري ٩٨٥: عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ

كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتْ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ

Sahih Bukhari 985: Daripada Al Mughirah bin Syu’bah berkata, “Pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah terjadi gerhana matahari, yaitu di hari meninggalnya putera beliau, Ibrahim. Orang-orang lalu berkata, “Gerhana matahari ini terjadi karena meninggalnya Ibrahim!” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda: “Sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka shalat dan berdoalah kalian kepada Allah.”

2. Persiapan Emosi dan Perasaan

Ramai yang begitu teruja dengan ketibaan gerhana matahari. Ada yang tidak sabar untuk berteriak kegembiraan, berasa puas hati kerana dapat melihat fenomena yang jarang-jarang berlaku dengan mata sendiri, dan seumpamanya.

Sebagai Muslim, ‘perasaan’ dan ‘emosi’ adalah amanah daripada Allah. Ianya perlu diuruskan secara adil, kena pada tempatnya.

Secara ringkas, umat Islām perlu mengawal ‘kegembiraan’ dan ‘keterujaan’ apabila melihat fenomena tersebut. Ini kerana nabi Muḥammad SAW sendiri, berasa amat takut, dan bimbang semasa berlakunya gerhana, kerana fenomena tersebut meingatkan manusia kepada kekuasaan dan juga seksaan Allah kepada mereka melakukan dosa. Sabda nabi:

صحيح مسلم ١٤٩٩: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ……… فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ

Sahih Muslim 1499: Daripada Aisyah, katanya; Pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah terjadi gerhana matahari, lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan shalat (gerhana). ……Karena itu, apabila kalian melihat gerhana matahari atau bulan, maka bertakbirlah dan berdo’alah kepada Allah, serta shalat dan bersedekahlah. Hai umat Muhammad, sungguh tidak ada kebencian yang melebihi kebencian Allah jika ada hamba-Nya (lelaki atau perempuan) yang berzina. Hai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Bukankah aku telah menyampaikan?” 

Justeru, kepada mereka yang bakal mencerap nanti, seimbangkanlah perasaan kita. Selain rasa gembira dan teruja, cubalah hadirkan perasaan bimbang, takut dengan seksaan Allah ke atas dosa-dosa kita.

3. Gerhana Matahari Sebagai Bayangan Api Neraka

Nabi juga mendidik umatnya supaya sentiasa rasa takut apabial berlakunya gerhana matahari, kerana ianya merupakan bayangan api neraka.

صحيح البخاري ٤١٣: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

انْخَسَفَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ

Sahih Bukhari 413: Daripada ‘Abdullah bin ‘Abbas berkata, “Ketika terjadi gerhana matahari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaksanakan shalat (gerhana), kemudian beliau bersabda: “Neraka telah diperlihatkan kepadaku, dan belum pernah sekalipun aku melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan dari pada hari ini.”

4. Gerhana Matahari dan Sang Pencinta Nabi

Selain itu, bagi sang pencinta Nabi Muḥammad SAW, saat gerhana adalah saat yang menyedihkan, kerana nabi bersedih pada waktu itu yang berkebetulan, putera baginda, Ibrāhīm bin Muḥammad, kembali ke rahmatullah.

صحيح البخاري ١٢٢٠: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ

رَوَاهُ مُوسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ المُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sahih Bukhari 1220: Daripada Anas bin Malik radliallahu ‘anhu berkata; Kami bersama Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam mendatangi Abu Saif Al Qaiyn yang (isterinya) telah mengasuh dan menyusui Ibrahim ‘alaihissalam (putra Nabi Shallallahu’alaihiwasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam mengambil Ibrahim dan menciumnya. Kemudian setelah itu pada kesempatan yang lain kami mengunjunginya sedangkan Ibrahim telah meninggal. Hal ini menyebabkan kedua mata Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam berlinang air mata. Lalu berkatalah ‘Abdurrahman bin ‘Auf radliallahu ‘anhu kepada Beliau: “Mengapa anda menangis, wahai Rasulullah?”. Beliau menjawab: “Wahai Ibnu ‘Auf, sesungguhnya ini adalah rahmat (tangisan kasih sayang) “. Beliau lalu melanjutkan dengan kalimat yang lain dan bersabda: “Kedua mata boleh mencucurkan air mata, hati boleh bersedih, hanya kita tidaklah mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kita. Dan kami dengan perpisahan ini wahai Ibrahim pastilah bersedih”. Dan diriwayatkan oleh Musa dari Sulaiman bin Al Mughirah dari Tsabit dari Anas bin Malik radliallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu’alaihiwasallam.

5. Gerhana Sebagai Ayatullah al-Manzurah, Tidak Membawa Sial

Nabi juga meingatkan kepada kita bahawa semua fenomena alam, termasuklah gerhana matahari, adalah merupakan salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah (ayatullah) yang bersifat dicerap (al-manzurah). Justeru, sementara mata fizikal menyaksikan kehebatan fenomena matahari, didiklah mata hati kita supaya merasai kehebatan Sang Pencipta kepada matahari tersebut, iaitu Allah. Hanya Allah sahaja berkuasa menentukan untung baik atau sebaliknya kepada manusia.

صحيح البخاري ١٠٠٠: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ

انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ

Sahih Bukhari 1000: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Zaidah berkata, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin ‘Alaqah berkata, “Aku mendengar Al Mughirah bin Syu’bah berkata, “Telah terjadi gerhana matahari ketika wafatnya Ibrahim. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan ia tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka berdo’alah kepada Allah dan dirikan shalat hingga (matahari) kembali nampak.”

6. Solat Sunat Gerhana Matahari (Kusuf) & Khutbah

Nabi juga mengajar umatnya supaya melaksanakan solat sunat gerhana matahari (kusuf) daripada bermulanya fenomena itu sehinggalah hari terang kembali. Walaupun hukumnya adalah sunnah muakkadah (amat dituntut), sebaiknya kepada semua yang terlibat dalam cerapan, peruntukkan sedikit masa untuk mengingati Allah.

صحيح البخاري ١٠٠٤: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

جَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنْ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا بُ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ مِثْلَهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ مَا صَنَعَ أَخُوكَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَا صَلَّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ إِذْ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ قَالَ أَجَلْ إِنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ تَابَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي الْجَهْرِ

Shahih Bukhari 1004: Daripada i ‘Aisyah radliallahu ‘anha: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengeraskan bacaan dalam shalat gerhana. Jika selesai dari bacaan Beliau membaca takbir kemudian ruku’. Jika mengangkat kepalanya dari ruku’ Beliau membaca “sami’allahu liman hamidah Rabbanaa lakal hamd”. Kemudian Beliau mengulang bacaannya dalam shalat gerhana dengan empat kali ruku’ dalam dua raka’at dan empat kali sujud”. Berkata, Al Awza’iy dan selainnya aku mendengar Az Zuhriy dari ‘Urwah dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha bahwa pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, maka Beliau mengutus seorang mu’adzin untuk menyerukan “Ashalaatul Jaami’ah”. Maka kemudian Beliau maju dan shalat dengan empat kali ruku’ dalam dua raka’at dan empat kali sujud”. Dan telah mengabarkan kepada saya ‘Abdurrahman bin Namir bahwasanya dia mendengar Ibnu Syihab seperti ini. Berkata, Az Zuhriy; Aku bertanya: “Apa alasan saudaramu ‘Abdullah bin Az Zubair yang tidak melaksanakan shalat (gerhana) kecuali dengan dua raka’at seperti shalat Shubuh ketika shalat di Madinah?” Dia menjawab: “Benar begitu adanya dan itu adalah menyalahi sunnah”. Riwayat ini juga diikuti oleh Sufyan bin Husain, Sulaiman bin Katsir dari Az Zuhri dalam (shalat) jahar (shalat yang bacaan alfatihah dan surat sesudahnya dibaca terang) “.

Terdapat 3 cara perlaksanaan solat ini:

 1. Cara paling ringkas – sekadar melaksanakan dua rakaat solat sunat sahaja.
 2. Cara sempurna yang paling minimum – solat sunat dua rakaat berjemaah, dengan dua kali qiyam dan dua kali ruku’ bagi setiap raka’at.
 3. Cara paling sempurna – seperti cara kedua di atas, tetapi membaca surah yang panjang dan tasbih yang lama semasa qiyam, ruku’, sujud.

Selepas solat, digalakkan untuk mengadakan khutbah gerhana matahari.

Justeru, bagi yang sibuk mencerap nanti, apa kita kita peruntukkan sedikit masa untuk melaksanakan sekurang-kurangnya solat sunat dua rakaat semasa fenomena ini sedang berlangsung.

Bauksit dan Kesannya ke Atas Alam Sekitar Menurut Pandangan Islam

Moratorium operasi perlombongan bauksit di Kuantan mempunyai seribu satu hikmah yang perlu direnung oleh semua yang terlibat dalam industri ini. Tempoh 3 bulan ini perlu dilihat sebagai tempoh bertenang, bagi meninjau kembali polisi pengendalian terbaik terhadap perlombongan bauksit.

Agama Islam mengharuskan sebarang usaha untuk mencari rezeki yang halal, termasuklah hasil mahsul yang berada di darat dan lautan. Allah menyatakan di dalam al-Quran, “Dan Dia (Allah) menciptakan kamu daripada (bahan) bumi, dan meminta kamu untuk membuat pembangunannya di atasnya (Hud, 11:61).”

Sebelum Adam dicipta dan diturunkan ke muka bumi lagi, Allah telah menyediakan bumi ini sebagai tempat tinggal bagi manusia. Tidaklah dicipta lautan, hutan, gunung-ganang, sungai dan semua yang ada di daratan itu secara sia-sia, melainkan semuanya itu ada fungsinya di dalam teologi dan ekologi manusia.

Alam sekitar merupakan salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah (ayat Allah yang dicerap – ayatullah al-manzurah). Justeru tidak pelik apabila kita perhatikan bicara Allah di dalam al-Quran terlalu kerap mengulangi kalimah langit, bumi, gunung-ganang, jasad samawi dan ciptaan alam yang lain, bagi membolehkan manusia melihat kebesaran Maha Pencipta menerusi kehebatan ciptaanNya, khas bagi mereka yang berfikir dalam penglihatan.

Nabi Ibrahim mencapai kemuncak di dalam proses mengenali Allah sebagai Tuhan dengan merenung jasad samawi. Justeru, proses pemeliharaan alam adalah amat penting bagi memastikan wasilah hubungan antara makhluk dan al-Khaliq, kekal lestari.

Perlombongan bauksit, sedikit sebanyak merencatkan perkara ini. Dengan melombong beberapa kawasan, termasuklah sebelum ini kawasan hutan yang menghijau, sebagai paru-paru kepada warga Kuantan, keindahan alam ciptaan Allah sedikit tercemar. Sekiranya sebelum ini ramai yang sejuk mata dan hati sambil memandu melihat kehijauan pokok dan bukit, tetapi sejak aktiviti perlombongan ini, kegagalan untuk menguatkuasa kaedah operasi yang tepat menyebabkan keindahan alam tidak dapat lagi dinikmati. Lalu, warga Kuantan rata-rata ‘serabut mata’ melihat kemerahan mengganti kehijauan.

Tidak dinafikan, Islam mengiktiraf hak untuk mengeluarkan hasil-mahsul daripada bumi. Bahkan ianya adalah salah satu hikmah kejadian alam kepada manusia. Bukan sekadar dibenarkan, tetapi pemilik tanah digalakkan mengusahakan tanah mereka, bagi tujuan pemilikan harta peribadi dan keluarga mereka.

Akan tetapi jangan dilupakan, bahawa di luar sana terdapat juga harta awam milik bersama. Pengusaha bauksit tidak boleh merosakkan harta awam pemilikan bersama seperti jalan raya, keindahan hutan menghijau, dan udara segar, semata-mata untuk mengaut harta bagi pemilikan peribadi. Ini termasuklah juga hak untuk memandu dengan selamat (kebanyakan lori bauksit memandu laju dan berbahaya demi mengejar penggiliran), sehingga menjejaskan keselamatan. Andai Nabi sendiri menyatakan bahawa antara petunjuk selemah-lemah iman itu ialah membuang duri halangan dari jalan, bagaimana pula dengan mereka yang mengotorkan jalan? Pihak berkuasa dan pemegang taruh industri ini perlu memikirkan sesuatu dalam tempoh moratorium ini bagi mengelakkan perkara ini berulang kembali.

Selain itu, sifat rakus manusia di dalam mengejar harta juga mengundang kepada perlanggaran adab manusiawi dan peraturan konvensional. Dalam sepotong hadith sahih, Abu Hurairah melaporkan yang nabi bersabda, “Qiamat tidak akan berlaku sehinggalah Sungai Furat mengeluarkan gunung emas, sehingga manusia berebut dan sanggup berbunuh-bunuhan untuk mendapatkannya (Sahih Muslim: 5152)”.  Walaupun hadith ini menceritakan ramalan di Sungai Furat, Iraq, akan tetapi ulamak turut memahami bahawa akhir zaman nanti, manusia akan berlumba-lumba mengejar kekayaan hasil daripada perut bumi sehingga sanggup melanggar peraturan.

Justeru, benarlah firman Allah yang memberikan amaran kepada manusia, “Telah timbul kerosakan di darat dan lautan dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia sendiri, kerana Allah hendak membiarkan manusia merasai sedikit kesan daripada perbuatan buruk yang mereka lakukan, mudah-mudahan mereka kembali insaf (Al-Rum, 31:41)”. Pencemaran yang berlaku kesan bauksit hanya sedikit sahaja yang terzahir dengan izin Allah. Allah masih memberi peluang untuk kita insaf.

Tiada halangan untuk mengejar kekayaan, tetapi kajilah semula kaedah operasi perlombongan ini, supaya kelestarian alam sekitar yang mempunyai fungsi besar dalam sistem teologi dan ekologi tidak tercemar.

IMG_8001
Artikel ini merupakan sebahagian daripada isi wawancara saya dengan Wartawan TV3, Fadly, yang disiarkan di dalam Buletin TV3 15 Januari 2016. Saya dipanggil untuk diwawancara atas arahan daripada Pejabat NC UMP dan permintaan TV3 sendiri, walaupun saya pada awalnya menolak kerana tidak berada di kampus dan berpakaian kurang sesuai, kerana sedang membuat penyelidikan di perpustakaan UIA Kuantan. 

Kekeliruan Mengenai Hadith Mempelajari Ilmu Bintang

9 SHA'BAN

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : ” تَعَلَّمُوا مِنَ النُّجُومِ مَا تَهْتَدُوا بِهِ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، ثُمَّ انْتَهُوا ، وَتَعَلَّمُوا مِنَ الأَنْسَابِ قَدْرَ مَا تَصِلُوا بِهِ أَرْحَامَكُمْ ، ثُمَّ انْتَهُوا ، وَتَعَلَّمُوا الَّذِي يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ انْتَهُوا “

Daripada al-Hasan bin Ali, daripada al-Hasan bin Shaukar, daripada Isma’il bin Ja’far, daripada Mubarak bin Fadhalah, daripada Ubaidullah bin Umar, daripada Nafi’, daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Umar berkata:

Pelajarilah daripada ilmu bintang, perkara-perkara yang menjadi panduan kepada kami melalui kegelapan darat dan lautan, kemudian (apabilah tahap sampai satu ketika), berhentilah.

Pelajarilah maklumat keturunan (atau keluarga jauh) kamu, apa-apa yang boleh menyambung tali silaturrahmi, kemudian (apabila sampai satu tahap), berhentilah.

Pelajarilah apa-apa yang dihalal dan diharamkan ke atas kamu (wahai lelaki) terhadap orang perempuan, kemudian (sampai satu tahap), berhentilah. 

Pengajaran Athar Umar:

1. Terdapat sebahagian yang menganggap athar di atas ialah hadith nabi, tetapi sebenarnya ianya bukan kata-kata nabi, sebaliknya ialah kata-kata Saidina Umar. Kekeliruan ini barangkali disebabkan istilah penggunaan perkataan “hadith” yang kadang-kadang turut digunakan merujuk kepada kata-kata sahabat.

2. Athar ini direkodkan dalam beberapa kitab, antaranya:

 • – Musnad Umar al-Khattab yang dikarang oleh Abu Bakar Ahmad bin Sulaiman al-Najad (m 348)
 • – Musonnaf Ibn Abi Shaibah yang dikarang oleh Ibn Abi Shaibah (m 235)
 • – Jami’ Bayan al-‘Ilmi wa Fadhlihi  yang dikarang oleh Ibn Abd al-Birr al-Qurtubiy (m 465).

3.  Hadith Umar ini menunjukkan penekanan yang diberikan oleh Saidina Umar sebagai Khalifah, di dalam bidang pendidikan, khususnya disiplin ilmu yang tertentu.

4. Disiplin ilmu yang digalakkan oleh Umar untuk dipelajari ialah ilmu falak, ilmu keturunan (maklumat silsilah keluarga) dan ilmu fiqh wanita.

5. Sebahagian kitab meletakkan hadith ini di dalam bab kelebihan ilmu orang salaf (terdahulu) terhadap ilmu orang khalaf (terkemudian). Ini dapat dibuktikan, contohnya, di dalam bab falak, yang mana orang-orang terdahulu amat mementingkan ilmu ini sebagai panduan perjalanan mereka merentas lautan dan benua, sedangkan orang zaman sekarang hanya bergantung kepada GPS dan gajet yang lain, sehingga mereka tidak mengenali jasad-jasad samawi yang lain.

6. Saidina Umar juga menyatakan, pelajarilah bersungguh-sungguh akan ilmu tersebut, tetapi perlu berhenti apabila mencapai satu tahap. Ulama’ membincangkan bilakah ‘tahap’ yang perlu menyebabkan kita berhenti belajar ilmu tersebut. Antaranya sebagai contoh, dalam ilmu mengkaji bintang, sekiranya terlalu mendalam mempelajari ilmu bintang, dikhuatiri akan membawa pengkajinya kepada ilmu tanjim (astrologi), atau ilmu ramalan berasaskan bintang 12 seperti ramalan zodiak. Maka sebelum sampai ke tahap yang boleh mengundang kepada syirik tersebut, berhentilah.

7. Di negara membangun, ilmu ketiga-tiga disiplin ini dipandang serius oleh mereka. Ilmu astronomi, telah membawa mereka sehingga menguasai sains angkasa lepas. Ilmu menjejak silsilah keluarga, turut diberikan penekanan, sehinggakan banyak perkhidmatan komersial yang ditawarkan untuk menjejak silsilah keluarga. Begitu juga dengan ilmu mengenai wanita.