KRITIKAN TERHADAP PENGAJIAN ILMU ḤADĪTH: MENGENALI JASA SHEIKH MUḤAMMAD MUSṬAFĀ AL-A‘ẒAMĪ  MENYANGGAH GOLDZIHER DAN SCHACHT

Pengajian ḥadīth adalah amat penting di dalam Islām. Bersesuaian dengan kedudukannya sebagai sumber kedua selepas al-Qur’ān, pengajian ini memang dititikberatkan kepada golongan pelajar. Semua ‘ulamā’ mujtahid bersungguh-sungguh mempelajari ḥadīth daripada sumber yang ṣaḥīḥ dan bersungguh-sungguh juga untuk mendapatkannya daripada sumber yang ṣaḥīḥ.

Menurut Imām al-Shāfi‘ī, kitāb al-Muwaṭṭa’ merupakan kitāb paling ṣaḥīḥ selepas al-Qur’ān, sementara selepas karya Imām al-Bukhārī, al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajr al-‘Asqalānī menyatakan bahawa Ṣaḥīḥ Bukhārī adalah yang paling ṣaḥīḥ selepas al-Qur’ān.

Apabila meneliti disiplin pengajian ḥadīth, kita akan dapati bahawa kerja sarjana ḥadīth adalah begitu teliti. Khasnya dalam lingkaran pengajian Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, sikap teliti yang dilakukan semasa proses pengumpulan dan periwayatan ḥadīth seolah-olah memberikan isyarat tidak mungkin berlakunya sebarang kesilapan apatah lagi pemalsuan di dalam kitāb Ṣaḥīḥ tersebut.

Walaupun dengan sikap berhati-hati tersebut, kitāb Ṣaḥīḥ Bukhārī masih mendapat kritikan daripada sarjana lain, sama ada secara objektif atau secara ‘bias’ kerana ingin memusuhi Islām. Antara kritikan yang diberikan ialah kredibiliti 80 orang perawi ḥadīth dalam rantaian sanad Imām al-Bukhārī.

Di dalam dunia akademia barat, terdapat beberapa orang orientalis yang amat terkenal di dalam mengkritik Ṣaḥīḥ Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim, atau ḥadīth nabi secara umum. Kritikan mereka bukannya dengan peluru kosong, tetapi sarat berisi dengan fakta ilmu musṭalaḥ ḥadīth. Sekiranya difahami akan penulisan mereka di dalam Bahasa Inggeris, bukan semua sarjana Muslim boleh menjawab secara ilmiah tanpa terjejas dengan emosi dan perasaan.

200px-ignac_goldziher
Goldziher, yang pernah menuntut di al-Azhar

Antara sarjana orientalis berkenaan, ialah seorang sarjana Yahudi yang berasal daripada Hungary, bernama Ignaz Goldziher (m1921). Beliau antara yang agak bernasib baik, kerana dengan sebab akal genius yang dimiliki sejak dari kecil, serta kepintaran dalam berdiplomasi, Goldziher telah diterima untuk melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar, berguru dengan beberapa orang mashāyīkh ḥadīth di sana.

Selepas pulang ke Eropah, beliau memulakan kajian untuk mengkritik ḥadīth termasuklah di dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim. Antara buku beliau yang dijadikan sebagai platform kepada orientalis dan musuh Islām terkemudian untuk menimbulkan keraguan terhadap ḥadīth ialah bertajuk Muhammadanische Studies. Antara keraguan yang ditimbulkan ialah:

 1. Ḥadīth adalah produk daripada perkembangan Islām semasa kurun pertama dan kedua hijrah. Autentisi rekod periwayatan di zaman nabi Muḥammad adalah amat diragui. Ianya bukan sahaja corpus yang melibatkan perkataan, tindakan dan pengakuan nabi semasa hayatnya.
 2. Antara hujjah yang digunakan, ialah mengapa Abū Hurairah, yang hanya sempat 3 tahun bersama nabi, lebih banyak meriwayatkan ḥadīth berbanding sahabat-sahabat senior.
 3. Hujjah lain, ialah pengakuan Shihāb al-Dīn al-Zuhrī bahawa beliau diminta oleh ‘Omar bin ‘Abd al-Azīz untuk mengumpul dan menulis aḥādīth.
 4. Beliau turut bermain dengan contoh matan ḥadīth, seperti ḥadīth galakan untuk melawat 3 masjid, iaitu al-Masjid al-Haram di Makkah, al-Masjid al-Nabawiy dan al-Masjid al-Aqṣā. Goldizher mendakwa ianya adalah rekaan Abd al-Malik bin Marwan, pemerintah Khilafah Umayyah yang berpusat di Damshiq, ketika bersengketa dengan ‘Abdullāh bin Zubair di Makkah, supaya umat Islām tidak perlu pergi jauh ke Makkah, tetapi memadai dengan pergi ke al-Aqṣā sahaja yang lebih hampir dengan Damshiq, bagi tujuan politik.
josep
Joseph Schacht

Selepas Goldziher, lahir pula seorang sarjana bernama Joseph Schacht (m.1969). Menulis buku Origins of Muḥammadan Jurisprudence, Shacht, seorang British-German, sebenarnya amat kecewa dengan akademia pasca Goldziher kerana wacana Goldziher khususnya mengenai keabsahan sunnah, dipandang sepi. Antara keraguan yang ditimbulkan oleh Schacht ialah:

 

 1. Ḥadīth adalah pemalsuan besar-besaran yang dilakukan khasnya pada kurun pertama dan kurun kedua selepas kewafatan nabi. Beliau bukan memberikan serangan kosong, tetapi sarat dengan elemen teknikal ilmu musṭalaḥ ḥadīth. Antaranya menyatakan tuduhan isnād sebagai suatu produk ‘projecting back’.
 2. Schacht mendakwa zaman sekitar hayat Mālik bin Anas adalah zaman kemuncak rekaan ḥadīth. Antara hujah beliau, ialah meragui mudanya umur Mālik bin Anas ketika meriwayatkan ḥadīth daripada Nāfi‘, sehingga mampu meriwayat ḥadīth daripadanya.
 3. Beliau turut menggunakan nama Imām al-Shāfi‘ī kononnya al-Shāfi‘ī sendiri mempertikai beberapa riwayat daripada gurunya Mālik bin Anas, sedangkan dalam masa yang sama, sarjana Muslim amat menghormati silsilah emas ḥadīth-ḥadīth yang diriwayatkan oleh Imām Aḥmad bin Ḥanbal – Imām al-Shāfi‘ī – Imām Mālik bin Anas – Nāfi‘ – ‘Abdullāh bin ‘Omar.

Keraguan di atas hanyalah penerangan ringkas, antara keraguan yang Goldziher dan Shacht timbulkan untuk meragui ḥadīth. Saya amat menggalakkan, bagi mendapatkan gambaran yang lebih penuh terhadap tahap kesarjanaan mereka berdua, agar dibaca karya-karya tulisan mereka. Sekiranya tidak mahir ilmu musṭalaḥ ḥadīth, atau sekadar belajar tetapi tidak mampu untuk membuat kajian yang analitikal, adalah amat sukar untuk menjawab semua pertuduhan Goldziher dan Schacht.

Ramai orang, terutama majoriti sarjana Muslim, dalam usaha mereka mempertahankan sunnah, hanya bersikap tidak mahu ambil tahu dengan kritikan Goldziher dan Schacth terhadap ḥadīth nabi. Sedangkan, saya berpendapat, setelah didedahkan dengan kritikan-kritikan mereka, minat dan kefahaman saya terhadap ilmu musṭalaḥ ḥadīth semakin meningkat.

muhammad-mustafa-al-azami
Sheikh Al-A’zami

Sesungguhnya, dunia Islām amat terhutang budi dengan jasa sarjana-sarjana ḥadīth seperti Sheikh Muḥammad Musṭafā al-A‘ẓamī, yang mampu menjawab semua kritikan Goldziher dan Schact dengan begitu baik, dan dapat diterima oleh orientalis yang objektif. Sheikh al-A‘ẓamī berasal dari India, lahir pada awal 1930-an. Pengajian tinggi terawalnya diperolehi daripada Darul ‘Ulūm Deoband (1952), Master daripada Universiti al-Azhar (1955) dan PhD daripada University of Cambridge (1966). Kesarjanaan beliau amat terbukti kerana sering dijemput dan dilantik menjadi professor tetap atau pelawat di banyak universiti, baik di dunia barat atau pun di negara Arab. Antara karya beliau ialah:

 

 • Studies in Early Hadith Literature, thesis PhD di University of Cambridge
 • Hadith Methodology and Literature, a general introduction to the subject
 • The History of the Qur’anic Text from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments
 • On Schacht’s Origins of Muhammadan Jurisprudence
 • Dirāsah fī al-Ḥadīth al-Nabawiy
 • Kuttāb al-Nabi
 • Manhāj an-Naqd ‘ind al-Muḥaddithīn
 • al-Muḥaddithūn min al-Yamāmah

Walaupun nama beliau tidaklah sepopular sheikh-sheikh al-Azhar yang lain, tetapi ketahuilah bahawa jasa Sheikh al-A‘ẓamī amat besar di dalam memelihara keabsahan ḥadīth. Thesis beliau yang bertajuk Studies in Early Ḥadīth Literature, berjaya menerangkan kekeliruan yang ditimbulkan oleh Goldziher dan Schacht mengenai sunnah.

Ramai sarjana Makkah menggelar beliau sebagai penyelamat sunnah. Sementara ada seorang sarjana Indonesia menyamakan taraf dan sumbangan beliau dengan Imām al-Shāfi‘ī.

Bagi saya, sarjana yang baik, ialah sarjana yang mengetahui prioriti masalah umat Islam. Bukan semata-mata sarjana yang pandai berfalsafah dan bermain retorik di dalam dunia pemikiran tahap tinggi sahaja, tetapi tidak jejak di bumi. Sarjana yang baik, ialah sarjana semisal Sheikh al-A‘ẓamī, yang tidak menjadikan ilmu ini inklusif milik kumpulan tertentu sahaja. Tetapi beliau bercampur dengan semua golongan masyarakat, bahkan beliau bersama-sama berjemaah dengan umat Islam yang lain. Inilah antara kekurangan beberapa orang sarjana Muslim yang diangkat pada zaman sekarang ini, tetapi dunianya hanya bergelar di perpustakaan, bahkan tidak bercampur, dan tidak membenarkan ceramahnya disiarkan di mana-mana.

Hasil jasa Sheikh al-A‘ẓamī yang fasih bertutur di dalam Bahasa Arab dan Inggeris, kritikan Goldziher dan Schact dilihat tidak lagi mempunyai tempat di dalam akademia orientalis. Akan tetapi, hasil kritikan Goldziher dan Schacht, secara tidak langsung, telah melahirkan golongan anti-ḥadīth di kebanyakan negara umat Islām.

Saya amat mencadangkan agar pelajar-pelajar pengajian Islām dan asatizah untuk membaca semua karya yang ditulis oleh Goldziher dan Schacht, serta jawapan yang diberikan oleh Sheikh al-A‘ẓamī, agar kita tidak begitu berada di dalam zon yang selesa apabila mempertahankan sunnah nabawiyyah.

Antara contoh karya buku yang boleh diperolehi di laman web, ialah buku The History of Qur’ānic Text: From Revelation to Compilation [klik].

Bagi warga Kuantan yang ingin mencabar minda bagi memahami semua serangan teknikal yang bersifat akademik ke atas sunnah nabi, saya cadangkan baca buku kompilasi kertas kerja akademik mengenai hadith yang dikumpulkan oleh Mustafa Shah. Buku 4 jilid ini boleh diperolehi di IIUM Library.

Doakanlah agar lebih ramai sarjana Muslim yang tidak populis, tetapi amat berjasa seperti Sheikh al-A‘ẓamī ini, dilahirkan dalam dunia Islam.

MENGENALI TAFSIR ‘RARE’: TAFSIR SHEIKH TANTAWI JAUHARI

Kali ini, saya ingin berkongsi antara koleksi tafsir yang agak ‘rare’ bertajuk: Al-Jawāhīr Fī Tafsīr Al-Qur’ān Al-Karīm Al-Mushtamil ‘alā ‘Ajā’ib Badā’i’ Al-Mukawwināt Wa Gharā’ib Al-Āyāt Al-Bāhirāt. Diterbitkan di Beirut oleh Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabiy, cetakan terkini ialah pada tahun 1991. Kitab tafsir ini saya kategorikan sebagai ‘rare’, kerana ianya tidak popular dalam kalangan pembaca. Bahkan ramai yang tersalah anggap menyatakan ianya karya Sheikh Sayyid Tantawi (bekas Sheikhul Azhar). Kitab ini juga ‘rare’ kerana ketika sarjana sezamannya sibuk dengan ilmu tradisional, beliau membawa tafsir kepada satu ‘level’ berikutnya, iaitu tafsir i’jaz al-‘ilmiy.

upload_2

Siapakah pengarang kitab tafsir ini? Beliau ialah al-Marhum al-Sheikh Ṭantāwī Jauharī. Beliau dilahirkan berhampiran Zaqaziq, Mesir pada tahun 1870M dan meninggal pada 1940M. Berasal daripada keluarga petani, Sheikh Ṭantāwī adalah merupakan seorang pelajar yang amat cemerlang di dalam pengajian agama di peringkat sekolah al-Azhar dan juga sekolah Inggeris awam, sebelum menyambung pengajian ke Universiti Al-Azhar. Pun demikian, memandangkan beliau diuji dengan pelbagai penyakit, beliau terpaksa menghentikan pengajiannya. Apabila pulang ke kampung halamannya, didapati yang bapanya turut sakit. Di situlah, Sheikh Ṭantāwī mempelajari perubatan tradisional dengan penjelasan sainfitik, lantas berjaya merawat dirinya dan juga bapanya, sehingga timbul kesedaran betapa pentingnya mempelajari sains sebagai salah satu cara mengenal Tuhan. Beliau juga sering memerhatikan fenomena alam sekitar. Selepas kembali sihat, beliau menyambung kembali pengajiannya di al-Azhar.

Antara gurunya yang terkenal ialah Sheikh Ali al-Bulaqi, yang mahir berpidato, bahkan sering bermuzakarah ilmiah dengan Sheikh Tantawi. Ilmu astronomi yang dikuasai oleh Sheikh Tantawi dipelajari daripada Sheikh Ali al-Bulaqi. Beliau turut belajar di Darul ‘Ulum Universiti Kaherah lalu meluaskan ilmu pengetahuannya kepada ilmu sains, teknologi dan matematik yang lebih mencabar.

Selepas tamat pengajian, Sheikh Ṭantāwī pernah bekerja sebagai guru di sekolah di Damanhur dan juga di Giza. Ṭantāwī, yang juga amat fasih berbahasa Inggeris, akhirnya dijemput untuk menjadi pensyarah di Darul Ulum, sehingga akhirnya pada tahun 1911, Ahmad Pasha meminta Ṭantāwī untuk mengajar ilmu tafsir dan hadith di Darul Ulum secara khusus.

img_6731
Antara cetakan terkini. Cetakan Halabi, versi e-book boleh dimuat turun di internet. Bagi warga Kuantan, boleh dapati kitab ini di IIUM Library. Ya, pastinya, pemberian ISTAC yang telah ditutup. 

Semasa Perang Dunia Pertama, beliau terpaksa dihentikan daripada perkhidmatan kerana keperluan untuk mencari tentera negara. Walaupun terlibat dalam peperangan, tetapi Ṭantāwī masih kekal dalam lingkaran ilmu. Beliau turut belajar daripada tokoh reformis seperti Sheikh Muhammad Abduh.

Magnum Opus Sheikh Ṭantāwī ialah kitab tafsirnya yang lebih dikenali dengan Al-Jawāhīr Fī Tafsīr Al-Qur’ān Al-Karīm. Menurut Muhammad Husain al-Dhahabi di dalam kitabnya al-Tafsir wa al-Mufassirun, kitab tafsir beliau dikarang semasa mengajar di Madrasah Darul Ulum.

Beliau amat berbangga dengan karyanya sendiri. Pelbagai kritikan diberikan kepada sarjana fiqh, kerana saban tahun hanya menulis dan membincangkan wacana fiqh berjela-jela, dan memperbodoh umat dengan perkara furu’, sedangkan di dalam al-Quran ayat yang membicarakan persoalan hukum yang tidak sarih adalah kurang daripada 150 ayat, sementara ayat yang membincangkan persoalan alam kauniyyah adalah melebihi 750 ayat.

Kritikan turut dilemparkan kepada sarjana teologi atau ahli kalam. Mereka dikritik kerana kerap berdebat dengan ilmu ketuhanan dengan menjadikan al-Quran sebagai sandaran, sedangkan wacana mereka tidak berjaya langsung mengeluarkan rakyat daripada kebodohan.

Tujuan utama Sheikh Ṭantāwī menulis kitab tafsirnya, ialah supaya umat Islam sedar kepentingan menuntut pelbagai jenis ilmu pengetahuan seluas-luasnya, termasukla ilmu fizik, pertanian, ilmu ukur, ilmu moden dan lain-lain. Kata Ṭantāwī:

“Saya diciptakan untuk menyaksikan dan mengagumi serta merindui akan keindahan-keindahan alam dan yang ada di langit, kesempurnaan dan kebaikan yang ada di muka  bumi, kemudian barulah setelah itu saya memikirkan umat Islam dan pendidikan keagamaannya, pengembangannya serta penolakan para ulama terhadap makna keajaiban alam sehingga saya mula menyusun beberapa kitab”.

Kelebihan kitab tafsir Sheikh Ṭantāwī ialah kerana beliau mempersembahkan penulisan dengan begitu sistematik dan analitikal. Tafsirnya juga langsung tidak menyentuh sebarang riwayat Israiliyyat. Terdapat banyak ilustrasi dan gambaran seperti rajah tumbuhan, binatang, alam sekitar, planet, dan lain-lain agar pembaca tafsir memahami bahawa objek sekitar mereka adalah tanda kebesaran Allah.

Akan tetapi, al-Dhahabi mengkritik antara kelemahan tafsir Ṭantāwī ialah di dalamnya, terdapat segala perkara, kecuali tafsir sendiri (fihi kulli shai’ illa al-tafsir), kritikan yang sama dilontarkan ke atas tafsir Mafatih al-Ghaib karya al-Razi.

Beliau hidup di saat menyaksikan umat Islam lemah, terjajah, dan berpecah selepas jatuhnya khilafah. Hidup sezaman dengan Hasan al-Banna, beliau amat mengkagumi tokoh reformis ummah tersebut, dengan menyatakan bahawa Hasan al-Banna sebenarnya lebih hebat daripada al-Afghani dan Muhammad Abduh.

Mudah-mudahan tafsir beliau ini kembali dibaca dan diwacana oleh pelajar-pelajar dan sarjana Muslim pada zaman moden ini.

MEMPELAJARI ERTI ‘METICULOUS’ MELALUI AL-YUNINI; HERO HADITH YANG TIDAK DIDENDANG

аль.jpg
Tahukah anda, Bung Soekarno merupakan individu yang amat berjasa menemukan kembali maqam Imam Bukhari di Samarkand, semasa daerah ini dijajah oleh USSR? Beliau meletakkan syarat kepada USSR untuk mencari maqam ini sebelum bekerjasama dengan Moscow.  Sehingga sekarang, rakyat Indonesia dimuliakan apabila berkunjung ke sini. 

Pernahkah anda membaca hadith yang disandarkan kepada al-Bukhari, lalu anda menyemak nombor siri hadith berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari di perpustakaan atau di rumah, tetapi anda kecewa kerana mendapati nombor hadith itu salah, atau berbeza? Atau anda kecewa kerana terdapat kesalahan tatabahasa Arab?

 

Bertenang, kerana ianya satu perkara yang biasa. Imam al-Bukhari, seorang yang bukan berbangsa Arab, menulis Sahih Bukhari sekitar 16 tahun. Beliau mempunyai beberapa orang anak murid yang setia, dan juga tukang catat. Ironinya, kebanyakan mereka bukan berbangsa Arab. Semasa pengumpulan hadith di dalam Sahih Bukhari, ada beberapa kali berlaku peperangan yang menyebabkan Imam al-Bukhari terpaksa meninggalkan rumah dan juga catatan Sahihnya.

Menulis dan mencetak pada zaman tersebut bukan seperti zaman ini. Semuanya dibuat secara manual, kadang-kadang mengharapkan catatan anak murid.

Dalam kembara ilmu saya kali ini, ada satu perkataan penting yang diperkenalkan kepada saya, sebagai syarat untuk berjaya. Perkataan itu ialah ‘METICULOUS’. Maksudnya, teliti dan rapi, melalui proses yang ‘menyeksakan’.

meti

Latar belakang pembukuan Sahih Bukhari adalah contoh terbaik untuk memahamkan saya erti ‘METICULOUS’. Bermula dengan ketatnya syarat yang dikenakan oleh beliau sendiri untuk memelihara keaslian sunnah nabawiyyah, sehinggalah kepada proses penerbitan moden yang sampai kepada kita sekarang ini. Semuanya, ‘METICULOUS’.

Salah seorang daripada hero yang tidak didendang dalam mengembang dan memperkaya Sahih Bukhari, ialah al-Hafiz Yunini. Siapakah Yunini?

Sebelum mengenali Yunini, kita perlu mengetahui bahawa Imam al-Bukhari mempunyai ramai anak murid. Ada riwayat menyatakan jumlah anak murid yang mendengar sendiri majlis Sahih Bukhari ialah seramai 90,000 orang. Akan tetapi, hanya sedikit sahaja antara mereka yang meriwayatkannya kepada generasi berikut. Antara anak murid perawi Imam Bukhari yang paling masyhur ialah al-Firabri. Selain beliau menurut Ibn Hajar, terdapat beberapa orang lagi anak murid Bukhari yang meriwayatkan, seperti Abu Ishaq al-Nasafi, Hammad al-Nasafi, Tahir al-Nasafi, al-Bazdawi dan al-Mahamili. Sementara itu, ada juga yang bertugas sebagai tukang catat (warraq), seperti Ibnu Hatim.

Al-Firabri dianggap paling masyhur. Beliau menyampaikan pula Sahih Bukhari itu kepada beberapa orang anak muridnya. Oleh kerana tiada lagi teknologi percetakan pada zaman itu, usaha menyebarkan dan menerbit Sahih Bukhari mengharapkan catatan anak-anak murid kepada perawi al-Bukhari sendiri. Yang menjadi persoalan, naskhah yang disalin oleh anak muridnya mempunyai perbezaan catatan, lalu menatijahkan versi yang pelbagai. Sebahagian, nombornya (tarqim) tidak sama. Ada versi yang bilangan hadithnya kurang. Ada mukasurat yang kosong, dan beberapa isu lain lagi.

Dengan latar belakang inilah, al-Hafiz Sharaf al-Din Abu al-Husain Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Isa al-Yunini, lebih dikenali sebagai al-Yunini, telah tampil. Sebagai catatan, al-Yunini (berbangsa Arab dari Sham) meninggal pada tahun 701 H, sementara al-Bukhari (berbangsa Parsi dari Uzbekistan) meninggal pada 256H.

Al-Yunini, seorang yang ‘METICULOUS’ dalam pengajian hadith. Apabila beliau mendapati terdapat banyak versi Sahih Bukhari pada zamannya, beliau telah mengumpul sekurang-kurangnya 14 versi yang ada, dan membuat kajian komparatif.

Pada zaman tanpa komputer apatah lagi internet, sudah tentu al-Yunini perlu teliti dalam kerja komparatifnya. Perlu diingatkan, variasi catatan Sahih Bukhari yang ada itu, bukannya bercanggah antara satu sama lain. Semuanya sama, tetapi gaya penulisannya sahaja yang berbeza.

Antara penelitian beliau, ialah aspek kecil seperti perbezaan kalimah (al-nabiy النبي) dengan (rasulullah رسول الله), (qola قال) dengan (fa qola فقال) , (haddathani حدثني) dengan (haddathana حدثنا) dan banyak lagi. Walaupun maknanya sama, tetapi al-Yunini membuat penelitian analitikal bagi menjamin autentisiti.

Selain itu, al-Yunini turut membuat kajian mengenai penggunaan Bahasa Arab dalam nuskhah Sahih Bukhari yang ada. Beliau bersama-sama dengan Ibnu Malik telah mengadakan 71 kali majlis pertemuan bagi menilai dan memperbetul penggunaan Bahasa Arab terutamanya di dalam penulisan bukan matan hadith, seperti nama bab dan lain-lain. Beberapa kesilapan kecil, kerana kebanyakan pencatat anak murid Imam al-Bukhari adalah bukan Arab, menyebabkan berlakunya beberapa pemilihan kata bahasa Arab yang kurang tepat dan sedikit kecacatan tatabahasa. Beberapa simbol telah digunakan oleh al-Yunini untuk membuat anotasi pembetulan.

Hasil penelitian dan kerja ‘METICULOUS’ al-Yunini, maka Sultan Abdul Hamid ke-2 semasa zaman pemerintahan Othmaniah, pada tahun 1311H, mengarahkan pencetakan Nuskhah Yunini tersebut. Ianya turut disemak oleh ulama’ lain, termasuklah Sheikul Azhar Sheikh Hassunah al-Nawawi.

Antara cetakan moden yang menggunakan nuskhah Yunini ialah sharah kepada Sahih Bukhari oleh Shihab al-Din al-Qastalani bertajuk Irshad al-Sari.

Ibn Hajar pula menggunakan nuskhah al-Sadafi sebagai rujukan sharah Sahih Bukhari beliau yang terkenal, iaitu Fath al-Bari, walaupun terdapat juga riwayat yang menyatakan Ibn Hajar turut merujuk kepada nuskhah al-Yunini.

Bila melihat kerja-kerja yang dibuat, sama ada oleh Imam al-Bukhari mahu pun oleh al-Hafiz al-Yunini, barulah seorang pelajar itu akan faham erti ‘METICULOUS’.

Oh ya, menarik juga kalau kita perhatikan keterbukaan orang dahulu dengan kerja-kerja memperbaiki kitab-kitab lama. Seperti yang dilakukan oleh al-Yunini ke atas kitab al-Bukhari, tiada pula al-Yunini mendapat celaan kerana kononnya menjatuhkan atau menghina al-Bukhari, seperti yang berlaku pada zaman sekarang.

Moga generasi moden akan terus mencontohi kegigihan dan keterbukaan generas terdahulu.

AKHLAK PENTING DALAM PERBEZAAN POLITIK; IKTIBAR KISAH HIDUP PEMBUNUH SAIDINA ALI

Ada di antara sahabat-sahabat yang pernah mengenali saya, sebentar atau untuk tempoh masa yang lama, dan pernah mengikut program saya. Dan terlalu ramai yang mengetahui kelemahan diri saya sendiri.

Saya bukan orang yang terbaik, dan bukan pada posisi yang terbaik untuk memberikan nasihat.

Cuma apabila dirasakan perbalahan umat Islam di Malaysia, akibat politik, semakin tidak terkawal, terimalah sedikit nasihat saya.

Ingatkah kalian pembunuh Saidina Ali? Beliau ialah Ibnu Muljam. Atau lebih dikenali sebagai Abdul Rahman bin Muljam.

Janganlah disangka yang Ibnu Muljam itu merupakan seorang yang jahat peribadinya sejak awal hidupnya.

Bahkan, individu yang sanggup untuk membunuh Saidina Ali ini, semasa mudanya merupakan seorang ahli ibadat, dan naqib serta tok guru bacaan al-Quran. Bahkan beliau mendapat gelaran al-Muqri’ kerana ilmu al-Quran yang dimilikinya.

Kita tahu bahawa Mesir merupakan antara negara terbaik untuk mempelajari al-Quran. Tetapi tahukah kita, bahawa orang pertama yang mengajar al-Quran secara khusus kepada umat Islam di Mesir, ialah Ibnu Muljam itu sendiri? Atas permintaan Amru bin Al-‘Ass (pembuka dan pentadbir Mesir), Saidina Umar Amirul Mukminin ke-2 menghantar Ibnu Muljam untuk menjadi guru al-Quran ke Mesir. Besar bukan jasanya?

Akan tetapi beliau telah melakukan kesilapan. Semasa zaman fitnah, beliau terlalu melayan perasaan, dan sibuk membicarakan akan isu-isu perpecahan dengan pelbagai tambahan perisan dan rencah, sindiran, hinaan dan kejian. Beliau membiarkan minda dan hatinya diselubungi dengan persekitaran tersebut. Sehingga lupa prioriti dan keutamannya dalam dakwah.

Kemuncaknya, hanya dengan permintaan seorang wanita, beliau yang asalnya seorang ahli ibadah dan ahli al-Quran, sanggup untuk menumpahkan darah Saidina Ali.

Di saat berbeza pendekatan politik, janganlah lupa, atau diabaikan, atau dihina nasihat nabi terhadap misi utama baginda, iaitu:

“SESUNGGUHNYA AKU DIUTUSKAN UNTUK MELENGKAPI KESEMPURNAAN AKHLAK”.

Akhlak, cermin kebenaran.

 

ZAMAN FITNAH DAN SIKAP BERKECUALI

Apabila melihat perbalahan sesama Muslim mengenai cadangan pindaan RUU35, ianya mengingatkan saya kepada tabiat manusia yang akan sentiasa berada dalam keadaan fitnah dan berpecah belah. Bahkan sejak zaman sahabat lagi, para sahabat ditaqdirkan pernah melalui suasana fitnah, khususnya bermula daripada zaman Saidina Othman bin Affan. Sejak cincin cop mohor nabi yang diwarisi Saidina Othman jatuh dan hilang di perigi Aris, bermulalah zaman fitnah.
 
Berlakunya pembunuhan Saidina Othman…
Berlakunya peperangan Jamal…
Berlakunya peperangan Siffin…
Pembunuhan Saidina Ali…
Kemuncaknya, ialah pembunuhan Saidina Husain bin Ali bin Muhammad…
Kesannya, kekal sehingga ke hari ini.
 
Ada beberapa orang sahabat Nabi yang bersikap, seolah-olah berkecuali, dan mengelakkan pergaduhan. Ini kerana bilangan mereka yang terkorban dalam peristiwa-peristiwa perpecahan di atas, lebih ramai daripada mereka yang terkorban syahid melawan jahiliyyah.
 
Saidina Hasan bin Ali sebagai contohnya, semasa dilantik menjadi pengganti sebagai Amirul Mu’minin ke-5, penduduk Kufah berbai’ah dengannya, dan dalam masa yang sama penduduk Sham pula berbai’ah dengan Mu’awiyah. Kali pertama dalam sejarah, 2 amir dalam satu masa. Setelah 6 bulan, Saidina Hasan bin Ali ambil keputusan untuk bersatu, dalam peristiwa yang dikenali sebagai ‘Am al-Jama’ah – tahun perpaduan. Lalu beliau balik semula ke Madinah. Nabi pernah meramalkan perkara ini akan terjadi ke atas Saidina Hasan bin Ali.
 
Semasa kemuncak perbalahan, adanya pula sahabat-sahabat senior, seperti tok guru para sahabat, Abdullah bin Umar, Muhammad bin Hanafiah (anak Saidina Ali) dan Abdullah bin Abbas. Mereka mengambil sikap berkecuali semasa klimaks permusuhan antara penyokong Yazid dengan penyokong Husain. Bahkan menasihati Husain supaya tidak keluar ke Kufah bagi mendapat bai’ah dan menentang Yazid.
 
Akhirnya, berlakulah apa yang telah berlaku. Saidina Husain dikhianati oleh orang-orang yang hanya tahu ‘MEMANASKAN SUASANA’ sahaja, daripada penduduk Kufah. Hanya pandai buat bising, hantar surat sokongan kepada Husain. Bila pertempuran berlaku, mereka hanya duduk diam, dan membiarkan ianya berlaku di kampung mereka sendiri, tanpa berbuat apa-apa.
 
Moga Allah merahmati para sahabat yang memilih untuk mengambil sikap berkecuali pada zaman tersebut.
 
Bagi yang mengenali diri saya, mungkin perasan ada masanya saya mengambil sikap berdiam diri, dalam tempoh masa yang lama. Janganlah terlalu bersangka buruk kepada mereka yang mengambil sikap berkecuali, tetapi dalam hatinya berpihak kepada kebenaran.

KENCING BERDIRI MENGUNDANG PENYAKIT? – PENJELASAN BERDASARKAN HADITH 

Ramai yang menyebarkan dakwaan bahawa amalan kencing berdiri bagi orang lelaki akan menyebabkan penyakit seperti kanser. Tambah dakwaan ini lagi, perbuatan kencing berdiri sebenarnya ditegah oleh nabi Muhammad SAW.

Tulisan saya kali ini hanya sekadar memberikan penjelasan, bukannya galakan untuk kencing berdiri. Penjelasan mengenai isu ini adalah berdasarkan kepada hadith-hadith nabi yang berkaitan.

Sebenarnya, terdapat hadith yang memberikan petunjuk bahawa nabi juga membuang air kecil dalam keadaan berdiri. Amalan ini langsung tidak merendahkan kehormatan nabi, bahkan menggambarkan sesuatu yang sebenarnya adalah diharuskan khususnya dalam situasi tertentu.

Di dalam hadith Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Hudhaifah bin al-Yaman menceritakan bahawa:

أنه أَتى سُبَاطَةَ قومٍ فبالَ قائِماً

Sesungguhnya nabi Muhammad SAW (semasa di luar rumah dalam satu ekspedisi) pergi ke tempat kotoran (buang sampah) satu kampung kaum fulan, lalu membuang air kecil dalam keadaan berdiri. 

Tetapi dalam masa yang sama, terdapat juga beberapa hadith Aishah yang sahih, diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidhi, seperti berikut:

مَن حدّثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَبُول قائما فلا تصَدِّقوه ، ما كان يبول إلا قاعداً

Kata Aishah: Sesiapa yang menceritakan kepada kamu bahawa nabi Muhammad SAW buang air kecil berdiri, maka jangan percaya dakwaan tersebut. Nabi tidak pernah buang air kecil melainkan dalam keadaan duduk. 

Di dalam Kitab Sharh Sahih Muslim, Imam al-Nawawi menyatakan bahawa kebanyakan hadith larangan kencing berdiri adalah da’if dan tidak kuat untuk digunakan sebagai hujjah, kecuali hadith Aishah di atas.

Tambah Imam al-Nawawi lagi, hadith yang memberikan penjelasan keharusan (ithbat), adalah lebih utama berbanding hadith yang melarang (nafi). Dalam kes ini hadith Hudhaifah bin al-Yaman yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, mengenai perbuatan nabi kencing berdiri, adalah lebih kuat untuk penghujjahan, berbanding hadith Aishah yang sifatnya menafikan.

Pada hakikatnya, tiada pertembungan antara kedua-dua hadith tersebut. Hadith Hudhaifah menceritakan perbuatan nabi di luar rumah. Sebagai seorang lelaki, apatah lagi dengan berseluar dan dalam keadaan bermusafir, sebahagian lelaki akan berhadapan dengan kesukaran untuk kencing duduk, kerana faktor fizikal badan, kebersihan tandas dan seumpamanya.

Adapun hadith Aishah, ianya menceritakan kaedah membuang air kecil di dalam rumah, iaitu dalam keadaan duduk.

Di dalam al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, disebut bahawa:

Mengikut jumhur, adalah dimakruhkan orang lelaki kencing berdiri tanpa keuzuran berdasarkan hadith Aishah tadi. Ada pandangan lain di dalam mazhab Hanbali yang menyatakan tidak makruh walaupun tanpa keuzuran. Ini kerana keharusan berbuat demikian turut disebut dalam riwayat Omar, Ali, Abdullah bin Omar, Zaid bin Thabit dan ramai lagi sahabat lain.

Justeru, tidak perlulah berbalah mengenai hukum kencing berdiri. Apa yang pasti, dalam keadaan tenang khasnya di dalam rumah, kencing duduk adalah lebih utama kerana kebiasannya lebih bersih dan tidak memercik. Apa yang pasti, janganlah pula menyatakan dakwaan bahawa nabi pernah berkata kencing berdiri itu akan membawa penyakit, kerana dalam hadith yang sahih, para sahabat menjadi saksi bahawa nabi juga dalam keadaan tertentu, membuang air kecil secara berdiri, dengan menjaga adab dan juga kesucian.

TARIKH YANG TIDAK PERNAH WUJUD DALAM SEJARAH

5 Oktober – 14 Oktober 1582, merupakan tarikh yang tidak pernah wujud dalam sejarah manusia. Mengapakah?

Bukan dengan sebab salah aturan orbit. Bukan dengan sebab Tuhan yang mengatur alam cakerawala.

Akan tetapi, kerana kesilapan dalam hitungan kalendar, yang diakui dan diperbetulkan oleh sarjana.

aaaaaaaa

Julius Ceasar memperkenalkan kalendar solar yang digunakan meluas sekarang ini, pada 46 BCE. Pada pertengahan kurun ke-16, orang Barat di hemisfera utara berasa pelik, kerana Krismas yang biasanya disambut dengan latar belakang salji putih, kelihatan kelabu kelam sahaja.

Apabila dikaj, mereka mendapati bahawa berlaku kesilapan sebanyak 10 hari di dalam hitungan kalendar mereka. Ini kerana pusingan matahari mengelilingi bumi sebenarnya bukan tepat 365 hari, tetapi 365.2425 hari. Lalu mereka mengakui kesalahan secara positif, memperbetulkan keadaan (memperkenal tahun lompat), dan terus mengkaji.

Pada tahun 4 Oktober 1582, mereka mengurangkan 10 hari di dalam kalendar tahun berkenaan, lalu menganjak terus keesokan harinya kepada 15 Oktober 1582. Maka tiadalah hari yang bertarikh 5 Oktober – 14 Oktober 1582 di dalam sejarah manusia.

Benarlah kata-kata al-Biruni:

“… an observer should keep alert, constantly scrutinising his work, promoting his self criticism, moderating his self admiration and pursuing his researches without impatience or boredom…”